DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF, JPG nie jest dostępnych cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia:

– niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

– oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Cegieła, sekretariat@wtz-zarnow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 647 39 54 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie ul. Przedborska 12, 26-330 Żarnów

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzi wejście od ul. Przedborskiej. Do tego wejścia nie prowadzą schody. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie jest dwupiętrowy. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach 1 i 2. W budynku brak windy (do pokonania schodów służy schodołaz kroczący).

Dostępność toalety:

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji.

Dostępność parkingu:

Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących:

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. W tym celu wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą w WTZ w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt tel. 446473954 lub pod adresem email: sekretariat@wtz-zarnow.pl